Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” jest wspólną inicjatywą Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych w Lublinie. Pozwoli szkołom i placówkom oświatowym przygotować się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa (około 10 tys. osób). Opracowana zostanie procedura dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji. Ponadto wykonane zostaną m.in. filmy instruktażowe skierowane do dzieci i młodzieży oraz strona internetowa projektu. Przedstawiciele służb mundurowych – pracownicy partnerów projektu – zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów Schengen oraz języka angielskiego i ukraińskiego.

Projekt jest realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Podniesienie wiedzy kadr systemu oświaty i uczniów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego osób przebywających na terenie placówki szkolnej, a także prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami przestępczymi (np. handel ludźmi, narkomania, przemyt, cyberprzemoc).
 2. Podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych (Partnerów Projektu i Straży Miejskiej) odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Gminie Lublin w zakresie przepisów dot. Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego.
 3. Upowszechnienie efektów projektu.

Grupy docelowe oraz efekty projektu

Projekt będzie skierowany do następujących grup docelowych:

 1. kadra zarządzająca, dydaktyczna i administracyjna szkół i placówek oświatowych;
 2. pracownicy służb odpowiedzialnych za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Gminie Lublin;
 3. uczniowie i pośrednio ich rodziny, a także społeczność lokalna;
 4. przedstawiciele miast wojewódzkich z całej Polski, wszystkich miast powiatowych z terenu województwa lubelskiego, będących organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, a także wszystkich kuratoriów oświaty w kraju i komend miejskich policji – wśród których będą upowszechniane rezultaty i produkty projektu.

Kadra zarządzająca szkołami i placówkami oświatowymi oraz instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Mieście zyskają wsparcie proceduralne oraz wzrost wiedzy ich pracowników, pozwalające na bardziej efektywną realizację zadań:

 • procedura dla placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji pozwoli na właściwe i metodyczne zachowanie dyrektora placówki oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także sprawne współdziałanie z odpowiednimi służbami;
 • podniesienie poziomu wiedzy pracowników Partnerów projektu w zakresie przepisów dot. Schengen, a także języka angielskiego i ukraińskiego (wschodnia granica Schengen) pozwoli na bardziej efektywne działanie tych służb, w tym współpracę ze służbami z innych krajów;
 • objęcie projektem wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz służb odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa przyczyni się do bardziej efektywnego współdziałania tych instytucji, a w konsekwencji do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Kadra oświatowa oraz uczniowie i za ich pośrednictwem również rodziny pozyskają wiedzę na temat takich zagrożeń jak:

 • prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym, podłożenia ładunku wybuchowego lub telefonicznego powiadomienia o tym fakcie, wtargnięcia psychopaty na teren instytucji;
 • identyfikowanie sytuacji stwarzających zagrożenie handlem ludźmi, a także identyfikowanie ofiar handlu ludźmi i sposoby zachowania wobec takich sytuacji – w szczególności dotyczy to uwrażliwienia dzieci i młodzieży na sytuacje, gdy ktoś proponuje „atrakcyjną” pracę za granicą, czy proponuje dziecku łatwy sposób zarobkowania;
 • właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia narkotykami, dopalaczami, substancjami psychoaktywnymi lub alkoholem; umiejętność zachowania asertywności w stosunku do osób namawiających do zażycia/sprzedaży tych substancji; wzorce zachowań w takich sytuacjach, w tym informacje nt. instytucji udzielających pomocy osobom zagrożonym tymi zjawiskami;
 • właściwe zachowanie na lotnisku, w samolocie; jak się zachować, gdy ktoś prosi dziecko o pomoc w przewiezieniu/przeniesieniu przez bramki kontroli nienależących do dziecka przedmiotów; jak reagować na sytuacje zagrożenia bezpośredniego mogące mieć miejsce w transporcie lotniczym;
 • sposoby szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z terenu instytucji w sytuacji pożaru czy rozpylenia gazu;
 • bezpieczne zachowania podczas korzystania z internetu, w tym uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potencjalne sytuacje zagrożenia pedofilią i innymi formami przestępczości mogącymi mieć miejsce za pośrednictwem sieci.

Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 2 500 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2 125 000 zł. Za pozyskanie środków na realizację projektu odpowiedzialny był Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Referat ds. projektów oświatowych we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.

Termin realizacji projektu

1 stycznia 2015 – 30 kwietnia 2016

Upowszechnianie efektów

Projekt jest realizowany przez Miasto Lublin, jednak jego oddziaływanie będzie w odniesieniu do całego kraju. Produkty projektu będą udostępnione pozostałym gminom będącym organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe oraz instytucjom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w mieście. Dotychczas w Polsce nie były realizowane tego typu działania na tak dużą skalę i przygotowane przez nas produkty będą prekursorskie. Dlatego też planując je założyliśmy upowszechnianie rezultatów projektu na terenie całego kraju.

Projekt pozwoli na zaimplementowanie przy pomocy systemu edukacji działań, dzięki którym polskie społeczeństwo będzie świadome zagrożeń i prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants