Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Szkolenia

HARMONOGRAM

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń kadry dydaktycznej.

HARMONOGRAM

Osoba do kontaktu w sprawie harmonogramu szkoleń:

Martyna Rucińska

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
20-834 Lublin, ul. Fiołkowa 7
tel. (081) 759 30 11 wew. 4
fax (081) 759 30 10
kom. 691-605-370
m.rucinska@lechaa.pl

 

ZAKRES SZKOLEŃ

Szkolenia dotyczą prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami o znamionach aktu terrorystycznego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

1. profilaktyka zagrożeń, ich rozpoznawanie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach niebezpiecznych;

2. procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;

3. organizacja ewakuacji uczniów z terenu zagrożenia;

4. minimalizacja skutków zagrożenia;

5. podstawy negocjacji z potencjalnym agresorem;

6. podstawowe zasady postępowania przy zagrożeniach typu „uzbrojony napastnik”, „agresywny uczeń”, podłożenie ładunku bombowego itp.;

7. zasady zachowania się podczas wejścia do szkoły/placówki oświatowej służb uprawnionych do likwidacji zagrożeń (Policji, Straży Pożarnej, grupy specjalnej itp.).

Szkolenie kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi składać się będzie z zajęć teoretycznych. Uczestnicy zyskają wsparcie proceduralne oraz wzrost wiedzy, pozwalające na bardziej efektywną realizację zadań w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji, co pozwoli na właściwe i metodyczne zachowanie dyrektora placówki, a także sprawne współdziałanie z odpowiednimi służbami. Nabędą wiedzę nt. zagrożeń jakie mogą mieć miejsce wskutek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej o znamionach aktu terrorystycznego.

Szkolenie kadry dydaktycznej (nauczycieli) składać się będzie z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, których celem nadrzędnym będzie przygotowanie do działania w sytuacjach zagrożenia tak, aby w szczególności chronić zdrowie i życie własne oraz znajdujących się pod opieką uczniów. Drugim celem szkolenia będzie nabycie przez nauczycieli umiejętności przeprowadzenia podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, tak aby mogli oni przekazać uczniom nabyte umiejętności podczas lekcji wychowawczych w szkole.

Szkolenie kadry administracyjnej składać się będzie z zajęć teoretyczno-praktycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę nt. prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia aktem o znamionach terrorystycznych, podłożenia ładunku wybuchowego lub telefonicznego powiadomienia o tym fakcie, wtargnięcia na teren placówki „intruza”, użycia na terenie placówki broni palnej. Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu zachowania się w konfrontacji z „intruzem”, w tym podstawy negocjacji oraz zasady postępowania w przypadku agresji werbalnej i niewerbalnej. Posiądą wiedzę na temat sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z terenu zagrożonego. Poznają także zasady zachowania się podczas wejścia na teren placówki służb uprawnionych do likwidacji zagrożeń (Policji, Straży Pożarnej, grupy specjalnej itp.).

Ewakuacja ze strefy zagrożonej (w 10 wybranych szkołach).

Celem symulacji będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli umiejętności bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji ze strefy zagrożonej w miejsce bezpieczne. Obejmować ona będzie skoordynowane działanie uczniów i nauczycieli począwszy od technicznego ustawienia grup w klasach, aż po całościowe taktyczne opuszczenie placówki przez wszystkie osoby w niej się znajdujące. W tym celu niezbędne będzie kilkukrotne powtórzenie całej operacji aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku czasowego opuszczenia budynku/strefy zagrożonej. Nauczyciele pełnić będą role „kapralów wojskowych” podczas trwania symulacji. Zasad i umiejętności takiego działania nabiorą podczas szkolenia teoretyczno-praktycznego. Uczniowie ściśle i bez wyjątku będą musieli wykonywać proste i czytelne polecenia wydawane przez nauczycieli.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants